ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น-รายการนักวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

Displaying 1 – 25 of 56

ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา / หัวหน้างานกลุ่มฝ่ายทะเบียนและวัดผล

หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีฝ่ายบริหาร/รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-คณะสังคมศาสตร์

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาเขตแพร่

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ส่วนกลาง-คณะพุทธศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาเขตหนองคาย

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

รองผอ. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วิทยาลัยสงฆ์เลย

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย/ผู้ประสานงานวิจัยประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี

วิทยาเขตนครราชสีมา

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

๑)ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา ๒)ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓)อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตพะเยา

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง-บัณฑิตวิทยาลัย

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

อัปโหลดรูปภาพประจำตัว
ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย