ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น-รายการนักวิจัยดีเด่น

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

Displaying 1 – 25 of 85

วิทยาเขตขอนแก่น

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง

อ.ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

ตำแหน่ง

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการทั่วไป

วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ส่วนกลาง-คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-คณะพุทธศาสตร์

ตำแหน่ง

รองหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตแพร่

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ฝ่ายวิชาการ

วิทยาเขตนครราชสีมา

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วส.เขียงราย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาเขตหนองคาย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต – อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

วิทยาเขตเชียงใหม่

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มจร วข.เชียงใหม่

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

Scroll to Top