ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระครูโกวิทอรรถวาที,ผศ.ดร.

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

๑๙๒ หมู่ ๒
ต้นธง
เมือง, ลำพูน ๕๑๐๐๐
Map It

Scroll to Top