ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาเขตหนองคาย

ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต – อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ค่ายบกหวาน
เมือง, หนองคาย 43100
Map It

Scroll to Top