ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์, ดร. (นพณัช กิตฺติปัญโญ คล้ายผึ้ง)

ตำแหน่ง :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ๑๑๑ หมู่ 2
ตำบลบ้านบุ่ง
อำเภอเมืองพิจิตร, จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
Map It

Scroll to Top