ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พระครูธีรศาสน์ไพศาล,ดร.

ตำแหน่ง :

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วส.เขียงราย

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนแยก)
ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย, เชียงราย 57100
Map It

Scroll to Top