ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาเขตนครราชสีมา

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง :

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เลขที่ ๔๑๙ หมู่ ๗ บ้านหัวถนน
หัวทะเล
เมือง, นครราชสีมา 30000
Map It

Scroll to Top