ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ เกตุเขียว)

ตำแหน่ง :

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ฝ่ายวิชาการ

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี เลขที่65
ช่องสะแก
เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี 76000
Map It

Scroll to Top