ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ผศ.ดร.ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
แพงพวย
ดำเนินสะดวก, ราชบุรี ึ70130
Map It

Scroll to Top