ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาเขตแพร่

พระใบฎีกาศักดิธัช สํวโร (แสงธง), ดร.

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สถานที่ทำงาน :

เลขที่ 111 ม.5
แม่คำมี
เมืองแพร่, แพร่ 54000
Map It

Scroll to Top