ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

ึคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมู่ที่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
Map It

Scroll to Top