ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร

พระโกศล มณิรตนา, ดร.

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

15 ม 3
ตำบลนครชุม
อำเภอเมือง, จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Map It

Scroll to Top