ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

ดร.ปชาบดี แย้มสุนทร

ตำแหน่ง :

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่งทางวิชาการ :

สถานที่ทำงาน :

พุทธมณฑลจันทบุรี 95 ม.8 บ้านป่าใต้
บางกะจะ
เมือง, จันทบุรี 22000
Map It

Scroll to Top