ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ดร.สุภาภรณ์ โสภา

ตำแหน่ง :

อ.ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

87/1 ถ.พัฒนาราม
ตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี, เมืองสุราษฎร์ธานี 84000
Map It

Scroll to Top