ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

Displaying 26 – 50 of 85

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ส่วนกลาง-คณะครุศาสตร์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

ตำแหน่ง

ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา / หัวหน้างานกลุ่มฝ่ายทะเบียนและวัดผล

หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีฝ่ายบริหาร/รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาเขตแพร่

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ส่วนกลาง-คณะพุทธศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาเขตหนองคาย

ตำแหน่ง

อาจารย์

ส่วนกลาง-วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ตำแหน่ง

รองผอ. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วิทยาลัยสงฆ์เลย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย/ผู้ประสานงานวิจัยประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ตำแหน่ง

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี

วิทยาเขตนครราชสีมา

ตำแหน่ง

๑)ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา ๒)ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓)อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาเขตพะเยา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง-บัณฑิตวิทยาลัย

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Scroll to Top