ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

Displaying 51 – 75 of 85

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาเขตนครสวรรค์

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

วิทยาเขตเชียงใหม่

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

วิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ

วิทยาลัยสงฆ์เลย

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาเขตเชียงใหม่

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการ

วิทยาเขตแพร่

ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาเขตพะเยา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาเขตขอนแก่น

ตำแหน่ง

-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น -ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น -บรรณาธิการวารสารวิชาการ Journal of Buddhist Education and Research (JBER) กลุ่มฐาน ๒ TCI มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ส่วนกลาง-บัณฑิตวิทยาลัย

ตำแหน่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

ตำแหน่ง

อาจารย์

วิทยาเขตนครสวรรค์

ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ตำแหน่ง

อาจารย์/นักวิจัย

วิทยาเขตหนองคาย

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตหนองคาย

ส่วนกลาง-คณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

Scroll to Top