ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัย

[gravityform id=”7″ title=”false” description=”false”]

รายการลิงก์ที่ส่งเข้ามา

[gravityview id=’10900′]

วิดีโอผลงานวิจัย

กฎหมายเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ – ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

แผนงานวิจัย : การพัฒนาโครงสร้างเชิงระบบเพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย 2565
ปีงบประมาณ : พ.ศ. 2565
ส่วนงาน : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้วิจัย : พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ และคณะ
Scroll to Top