โครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation) 2022

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวัดสุทธิวราราม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน/ส่งใบสมัคร

แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)

ประกาศผลการคัดเลือก

โครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

[ninja_tables id=”13979″]

Scroll to Top

แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว
รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าอบรม
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565