โครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation) 2022

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวัดสุทธิวราราม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน/ส่งใบสมัคร

แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แบบฟอร์มรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)

ประกาศผลการคัดเลือก

โครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
วันที่ลงทะเบียนชื่อ – นามสกุล (ฉายา)สังกัดส่วนงานสังกัด: ฝ่าย/กอง/สำนัก/คณะ/สาขาตำแหน่ง
21/7/2022, 17:51:04นางสาวสุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง38วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีรัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์
21/7/2022, 17:54:31พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป (คำเคน)48วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมคณะพุทธศาสตร์ สาขาบาลีพุทธศาสตร์อาจารย์ประจำหลักสูตรบาลีพุทธศาสตร์
21/7/2022, 17:55:24ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์49สันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์
21/7/2022, 18:02:12ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร46วิทยาเขตนครราชสีมาสาขาวิชารัฐศาสตร์อาจารย์
21/7/2022, 18:13:46พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร (สิริเมโธ) 43วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคมอาจารย์
21/7/2022, 20:01:36พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม38วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลกอาจารย์/ประธานหลักสูตร
21/7/2022, 20:07:39รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์51มจร วิทยาเขตนครราชสีมาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
21/7/2022, 20:27:33ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์51วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์
21/7/2022, 21:06:05ดร.เดชา ตาละนึก39วิทยาเขตเชียงใหม่สาขาภาษาอังกฤษอาจารย์
21/7/2022, 22:36:08พระใบฎีกาศักดิธัช สํวโร,ดร.40มจร วิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนาอาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม (พระพุทธศาสนา)
22/7/2022, 12:28:07นางสาว นภาพร หงษ์ทอง 45วิทยาเขตพะเยาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์อาจารย์ประจำหลักสูตร
22/7/2022, 14:43:42ณิชารีย์ ปรีชา46มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราชฝ่ายหลักสูตรพัฒนาสังคมอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิตสาขาพัฒนาบัณฑิต
22/7/2022, 15:33:05ดร.บรรพต แคไธสง46วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจารย์
22/7/2022, 19:12:36ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์43วิทยาเขตเชียงใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำ
22/7/2022, 22:21:32ภัทรกุล ศิลปรัตน์34วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิสาขาสังคมศึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร
22/7/2022, 23:17:34ดร.ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์52บัณฑิตศึกษาสาขาการพัฒนาสังคมอาจารย์
23/7/2022, 12:47:35พระมหาประสพสุข สุขล้วน (ปิยภาณี)38วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรสำนักงานวิชาการนักวิชาการคอมพิวเตอร์
23/7/2022, 15:49:03ดร.ขวัญชนก เหล่าสุนทร40วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายสาขาการพัฒนาสังคมอาจารย์
24/7/2022, 18:52:05นายรังสรรค์​ วัฒนา​ชัย​วณิช​41วิทยาลัย​สงฆ์​ปัตตานี​สำนักงานวิทยาลัยนักวิเคราะห์​นโยบาย​และ​แผน​
26/7/2022, 8:47:50ดร.ประคอง มาโต37วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ผอ.สำนักงานวิชาการ, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
26/7/2022, 14:34:01ดร.ปรธภร ปุระกัน50วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิสาขาการจัดการเชิงพุทธประธานหลักสูตรสาขาการจัดการเชิงพุทธ
26/7/2022, 16:58:08พระชรันดร์ ธีรวโร35วิทยาเขตนครราชสีมาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยอาจารย์ประจำหลักสูตร
27/7/2022, 16:38:33อาจารย์อำนาจ ขัดวิชัย37มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมอาจารย์
30/7/2022, 7:24:00พระครูสุทธิวรญาณ (เขมธโร)56วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีสาขาการจัดการเชิงพุทธอาจารย์ประจำ
1/8/2022, 13:52:29นางวรษา ขุนสนธิ50วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีสังคมศาสตร์นักวิชาการ/นักวิจัย
1/8/2022, 13:59:42พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ37คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์อาจารย์
3/8/2022, 6:48:49ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน35มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายรัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์ประจำหลักสูตร
4/8/2022, 9:55:39พระสิทธิพร สิทฺธินายโก36วิทยาลัยสงฆ์ระยองสำนักงานวิชาการนักวิชาการศึกษา
4/8/2022, 11:05:17นายอภิชาติ รอดนิยม34คณะครุศาสตร์ (ส่วนกลาง)สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์
8/8/2022, 14:52:34ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์35วิทยาลัยสสงฆ์นครลำปางสาขาวิชารัฐศาสตร์อาจารย์
8/8/2022, 15:21:36ปฏิธรรม สำเนียง41มจร นครสวรรค์ครุศาสตร์อาจารย์
8/8/2022, 15:29:03นายมะลิ ทิพพ์ประจง45วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีรัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์
8/8/2022, 15:32:16นายจันทรัสม์ ตาปูลิง 37วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
8/8/2022, 15:38:48ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ50มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์อาจารย์ประจำ
8/8/2022, 15:51:46ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์42วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตผู้รับผิดชอบหลักสูตร/เลขานุการหลักสูตร
8/8/2022, 15:53:48สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์43วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเลขาหลักสูตร
8/8/2022, 16:38:39ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ41วิทยาเขตนครสวรรค์รัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์
8/8/2022, 20:23:23พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร. 51วิทยาเขตแพร่สาขา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์อาจารย์ประจำ
8/8/2022, 22:15:09พระครูศรีธรรมวราภรณ์40วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
10/8/2022, 8:10:34ไพศาล นาสุริวงศ์40มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตนครสวรรค์อาจารย์สอน
15/8/2022, 17:49:35พระมหาดิลกรัศมี ฐิตจาโร55วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีฝ่ายวิชาการ/คณะสังคมศาสตร์/สาขารัฐประศาสนศาสตร์อาจารย์
31/8/2022, 17:06:25ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ52วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรครุศาสตร์อาจารย์
Scroll to Top

แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมดังกล่าว
รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าอบรม
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565