สถิติงบประมาณโครงการวิจัย

wdt_ID ปีงบประมาณ ทุนวช./สกสว. ทุนส่วนงาน ทุนมหาวิทยาลัย
1 2560 47,660,000
2 2561 50,167,300
3 2562 19,601,200
4 2563 30,000,000
5 2564 27,170,000
6 2565 20,960,000
7 2566 24,170,000
ปีงบประมาณ ทุนวช./สกสว. ทุนส่วนงาน ทุนมหาวิทยาลัย
Scroll to Top