สถิติการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ปีงบประมาณ wdt_ID การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ TCI กลุ่มที่ 2 TCI กลุ่มที่ 1 วารสารนานาชาติ
2560 10 150 10 33 59 0
2561 11 62 7 19 52 0
2562 12 7 0 29 24 0
2563 13 17 8 75 24 0
ปีงบประมาณ
∑ = 236 ∑ = 25 ∑ = 156 ∑ = 159 ∑ = 0
พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. | ผู้ประสานงาน
Scroll to Top