สถิติการเผยแพร่ผลงานวิจัย


ปีงบประมาณ wdt_ID การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ TCI กลุ่มที่ 2 TCI กลุ่มที่ 1 วารสารนานาชาติ
ปีงบประมาณ
∑ = 219 ∑ = 17 ∑ = 81 ∑ = 135 ∑ = 0