สถิติการเผยแพร่ผลงานวิจัย


ปีงบประมาณ wdt_ID การประชุมระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ TCI กลุ่มที่ 2 TCI กลุ่มที่ 1 วารสารนานาชาติ
ปีงบประมาณ
∑ = 236 ∑ = 25 ∑ = 156 ∑ = 159 ∑ = 0