สถิติการใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ


wdt_ID ปีงบประมาณ เชิงวิชาการ เชิงความรู้ในพระพุทธศาสนา เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ เชิงสร้างสรรค์
4 2560 55 60 15 5 20
5 2561 45 80 5 5 30
6 2562 51 38 8 15 38
ปีงบประมาณ

Scroll to Top