การพัฒนาโครงการวิจัยในสถานการณ์ COVID-19

การพัฒนาโครงการวิจัย

ในสถานการณ์ COVID-19

เทคนิคการเขียนความเป็นมาให้โดนใจ

เทคนิคการสืบค้น และเขียนทบทวนวรรณกรรมที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการออกแบบวิจัยร่วมสมัย

เทคนิคการเขียนงบประมาณ และการวางแผนควบคุมงานวิจัย

กำหนดการ

ทดสอบระบบและเครื่องมือ Online
อบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มวิจัย 15 หน่วยงานที่เข้าร่วม

1) กลุ่มการบรรเทาผลกระทบด้วยเกษตรพอเพียง

ที่

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

เกษตรอินทรีย์อัตลักษณ์จังหวัดสุรินทร์ การส่งเสริมสัมมาชีพเกษตรแบบ ครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายยามวิกฤต

นายเอกรัตน์ มาพะดุง

วิทยาเขตสุรินทร์

2

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดต้นทุนในยุคโควิด-๑๙ : การปลูกแตงกวา ของประชาชนตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีษะเกษ…

ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ  วส.ชัยภูมิ

3

พุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของ ชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี

นายประคอง มาโต   วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

2) กลุ่มบทบาทของบุคคล เช่น พระสงฆ์, อสม, อบจ. อบต.

ที่

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

รูปแบบการพัฒนาตนในวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ตามหลักพุทธธรรม ของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์

นางสาวณัชปภา โพธิ์พุ่ม วิทยาเขตสุรินทร์

2

พุทธนโยบายในการป้องกันรักษาและเยียวยาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ เสนอปรับ พุทโธบายในการจัดการสถานการณ์โควิดของพระธรรมทูต

พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวท,ี ดร.

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

3

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) ของ พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก

ดร.ณัฐยาณีย์ บุญทองค้า วิทยาลัยสงฆ์ พุทธชินราช

4

วิเคราะห์อุดมการณ์กลุ่มจิตอาสาในการเยียวยาจิตใจและบรรเทาภัยแก่ผู้ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามหลักสังคหวัตถุ ๔

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี วส.ชัยภูมิ

5

การพัฒนาคนในชุมชน ศึกษาเฉพาะกลุ่ม อสม ในจังหวัดชัยภูมิ

ดร.พูนศักดิ์ กมล    วส.ชัยภูมิ

6

บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-2019) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.

พระมหาปยะบุตรป ฺญาวฑฺฒโน วิทยาลัยสงฆ์ พุทธโสธร

7

บทบาทของพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดมหาสารคามในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด 19

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ  วิทยาลัยสงฆม์ หาสารคาม

8

แนวทางส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของพระสงฆ์อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

9

รูปแบบการปรับวิถีชีวิตแนวใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสถานการณ์ COVID-19 ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน จังหวัดระยอง

นายเอนก ณ เชียงใหม่   วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

10

พระสงฆ์กับการป้องกันและให้ความช่วยเหลือชุนชนจังหวัดระยอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ดร.สุเทพ เชือสมุทร  วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

11

ผลกระทบและแนวทางแก้ไขสถานการณ์ปัญหาโรคโคโรนา ๑๙ (COVID-19) ที่มีต่อเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๖๓

ดร.โสภณ บัวจันทร์ วิทยาลัยสงฆส์ ุราษฎร์ธานี

3) กลุ่มการจัดการใหม่ เช่น การจัดการเรียนการสอนใหม่ระบบออนไลน์

ที่

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

ศึกษาความเหล่ือมล้าทางสังคมท่ีส่งผลกระทบการจัดเรียนการสอน ออนไลน์ในสถานการณ์โรคโควิค 19 (COVID-19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นางสาวสายหยุด มีฤกษ์   คณะครุศาสตร์

2

โมเดลประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้วิจัยเป็นฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคนา 2019 (COVD-19) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ลำพอง กลมกูล    คณะครุศาสตร์

3

การใช้อรรถประโยชน์ทางจริยศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตผลจากการเบียง เบนทางสังคมในในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019

นายกิตติคุณ ด้วงสงค์   วิทยาเขตสุรินทร์

4

การพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ตามหลักพุทธธรรมในสภาวะวิกฤติการณ์ แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-๑๙ ของเทศบาลตําบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร

พระปลัดสุระญาณธโร(จันทึก) ดร.

วิทยาเขตสุรินทร์

5

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด ๑๙ ต่อธรุ กิจร้านอาหาร ในจังหวัดนครพนม

นายมาวิน โทแก้ว    วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

6

การพัฒนาหน้ากากอนามัยแนวคิดอัพไซคลิ่ง(Upcycling) ด้วยเทคโนโลยี 3D printing ผสานคุณสมบัติผ้ามัสลินในจีวรเหลือใช้ของพระสงฆ์

พระสันต์ทัศน์ สินสมบัติ  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

7

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ในสถานการณ์โควิด-19

นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา วส.พุทธโสธร

8

กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID 19 ของ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี

นางสาวสุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

4) กลุ่มอัตตลักษณ์ ของ มจร

ที่

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

คัมภีร์อุปาสกาชนาลังการ: การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์ UPASAKACHANALANGKARA: TRANSLETERATION, TRANSLATION, AND ANALYSIS.

ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป   วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

2

คัมภีร์สีมาวิโสธนี : การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์

ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

3

การตีความแนวคิดการหลุดพ้นด้วยภักติ(พุทธภักติ)ในคัมภีรส์ุขาวตี วยูหสูตร

พระสมุห์อดิเรก อาทิจฺจพโล, ดร. วิทยาลัยสงฆ์ นครพนม

4

แนวคิดการสร้างค่านิยมตามหลักจริยศาสตร์ในวรรณกรรมอีสานเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

พระครูสุตวรธรรมกิจ วิทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด

5

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธญาณวิทยาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

5) อื่น ๆ ไม่อยู่ในกรอบ

ที่

ชื่อเรื่อง

หน่วยงาน

1

ศึกษาวิเคราะห์ศิลปะการสร้างความสุขตามแนวทางสานักปรัชญาสโตอิก

พระมหาสมพงษ์ คุณากโร ผศ.ดร. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

2

การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชนอาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการในทางพระพุทธศาสนา

ดร.สังเวียน สาผาง  วิทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด

3

ส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนสามชุมชน สามตำบล สองความเชื่อของ ชาวไทยพุทธและมุสลิม

นายประสิทธิ์ รักนุ้ย  หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา

4

การจัดการองค์ความรู้วิสาหกิจชุมชน บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต ชุมมชนศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา: จังหวัดสงขลา

นางสาววนิดา เหมือนจันทร์ หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา

5

กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งใน  จ. สุพรรณ

ดร.ชัญญ์ชญา ธรรมาเวทย์

กลุ่มไลน์ตามกรอบงานวิจัย

กลุ่ม 1

การบรรเทาผลกระทบด้วยเกษตรฯ

กลุ่ม 2

กลุ่มบทบาทของบุคคล

กลุ่ม 3

กลุ่มการจัดการใหม่

กลุ่ม 4

กลุ่มอัตตลักษณ์ของมจร

กลุ่ม 5

กลุ่มอื่น ๆ ไม่อยู่ในกรอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร