การพัฒนาโครงการวิจัย

ในสถานการณ์ COVID-19

เทคนิคการเขียนความเป็นมาให้โดนใจ

เทคนิคการสืบค้น และเขียนทบทวนวรรณกรรมที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการออกแบบวิจัยร่วมสมัย

เทคนิคการเขียนงบประมาณ และการวางแผนควบคุมงานวิจัย

กำหนดการ

6 - 7 มิถุนายน 2563

กลุ่มวิจัย 15 หน่วยงานที่เข้าร่วม
กลุ่มไลน์ตามกรอบงานวิจัย

กลุ่ม 1

การบรรเทาผลกระทบด้วยเกษตรฯ

กลุ่ม 2

กลุ่มบทบาทของบุคคล

กลุ่ม 3

กลุ่มการจัดการใหม่

กลุ่ม 4

กลุ่มอัตตลักษณ์ของมจร

กลุ่ม 5

กลุ่มอื่น ๆ ไม่อยู่ในกรอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร
Scroll to Top