Research Clinic

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ปฏิบัติการวิจัย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดประชุมหารือแนวทางในการปิดโครงการหรือการขยายผลการดำเนินโครงการฯ สำหรับโครงการวิจัยที่ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556- 2557-2558 จำนวน 78 โครงการ โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยที่ค้างส่งงานวิจัยดังกล่าว และคณาจารย์ เข้าร่วมกว่า 80 รูป/คน พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวว่า “ตามที่มีนักวิจัยได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งตามสัญญารับทุนระบุว่านักวิจัยจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอนุมัติโครงการ แต่มีนักวิจัยยังไม่สามารถปิดโครงการตามสัญญา เพื่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และผลกระทบต่อนักวิจัยในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ จึงเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางในการปิดโครงการวิจัย พร้อมชี้แจงข้อจำกัดถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปิดโครงการตามระยะเวลา และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถดำเนินการปิดโครงการได้ การนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการในการแจ้งความจำนงการขอยุติโครงการ , การรายงานสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาและขยายเวลาการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ (2561) ภายหลังจากการประชุมหารือ … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปี 2561

               เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 5-7 และ วันที่ 13-14 ที่ผ่านมา สถาบันบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเพื่อขอรับทุนวิจัย                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้รับความเมตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นองค์ประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่คณาจารย์ผู้มาร่วมงาน โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ชี้แจงนโยบาย และบรรยายเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัย ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. และ ดร.อำนาจ บัวศิริ ร่วมวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัยให้สมบูรณ์สำหรับเสนอขอทุนวิจัย                  ซึ่งการจัดโครงการที่ผ่านมา มีคณาจารย์และนักวิจัยจากวิทยาเขต … Read more