Reinvent มหาวิทยาลัย : ปลดล็อคประเด็นอาจารย์พิเศษ จากที่คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตร…

Reinvent มหาวิทยาลัย : ปลดล็อคประเด็นอาจารย์พิเศษ

จากที่คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มี รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล เป็นประธาน ได้เสนอการปลดล๊อคและปฏิรูปมหาวิทยาลัยมาที่ผม โดยมีประเด็นที่ผมได้ดำเนินการไปแล้วคือ

1. ปลดล๊อคประเด็นแบบฟอร์ม มคอ. 3-7 โดยคณะทำงานด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานทำงานร่วมกับท่านปลัดกระทรวงฯ และผมได้มอบให้ท่านปลัดฯแจ้งเน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยทราบว่า แบบฟอร์ม มคอ. 3-7 นั้นทางสถาบันการศึกษามีอิสระในการดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือรายละเอียดตาม มคอ. ไปอีกครั้งหนึ่ง

2. การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย university transformation advisory committee (UTAC) โดยคณะทำงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน เป็นประธาน ได้เสนอและผ่านความเห็นชอบจาก กกอ. และดำเนินการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการแบ่งกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัยตามศักยภาพตามความสมัครใจเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถเปล่งรัศมีสูงสุดตามศักยภาพที่มี

บัดนี้คณะทำงานได้เสนอปลดล็อคเพิ่มเติมประเด็นการจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเดิมให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้น ขณะนี้ กกอ. ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร อาจมีชั่วโมงสอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชานั้นได้ ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์ประจำทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นร่วมด้วย เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร และเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาอาจารย์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

ท่านปลัดกระทรวงฯได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งแล้ว ผมจึงนำเรียนความคืบหน้ามาให้ประชาคมมหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้รับทราบ และจะทยอยปลดล็อคทั้งในเรื่อง มคอ. เกณฑ์หลักสูตร และตำแหน่งวิชาการ ต่อ ๆ ไปนะครับ

#SuvitMaesincee #reinventuniversity #futurechanger #อนาคตกำหนดได้


Source

Free Download เอกสารประกอบการเสวนา โครงการวิจัย "ปัญหาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย :…

Free Download
เอกสารประกอบการเสวนา
โครงการวิจัย
"ปัญหาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย :
กลยุทธ์และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา"
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้ทุนท้าทาย วช.
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี

https://drive.google.com/…/1eR58TKBRP61MV_75zUlIRFeNFXRmg85…

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation
Source

SAVE THE DATE ! 25 – 26 ตุลาคม 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิ…

SAVE THE DATE !
🗓 25 – 26 ตุลาคม 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี “60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
เวลา : 09.00 -16.00 น.
🏣สถานที่ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
📍โปรดติดตามรายละเอียดของงานและการลงทะเบียนเสวนาวิชาการได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

#วช #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #NRCT #MHSRI
Source

ประชุมตรวจรายงานวิจัย วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมตรวจรายงานวิจัย…

#ประชุมตรวจรายงานวิจัย
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมตรวจรายงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G และห้องประชุมย่อยชั้น ๓ ในการนี้มีโครงการวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ มีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ รูป/คน โดยแบ่งกลุ่มเข้ารับเป็น ๓ กลุ่ม มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร., พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.ดร., พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ผศ.ดร., รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
Source

4 Flagship ภายใต้ Program ที่ 16 : การปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing University System & Research Sy…

4 Flagship 🚩 ภายใต้ Program ที่ 16 : การปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing University System & Research System)
.
🚩F24 : Future Lab (โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
🚩F25 : Deep-Science Technological Innovation Platform (แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม)
🚩F26 : Global Partnership Fund
🚩F27 : ฐานข้อมูลวิจัย (บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ฯลฯ)
.
******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship
.
อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท
.
#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation
Source

5 Flagship ภายใต้ Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ …

5 Flagship🚩 ภายใต้ Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
.
P13 : นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
.
🚩F19 : Social Innovation (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน)
🚩F20 : ชุมชนนวัตกรรม
🚩F21 : อาสาประชารัฐ
🚩F22 : University for Inclusive Growth Program: UNG (กลุ่มมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่)
🚩F23 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (แผนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา Education Sandbox)
.
.
******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship
อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation


Source