มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๙– ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ
๑. ภาคการประชุม/สัมมนา ๔ รูปแบบ มากกว่า ๑๐๐ หัวข้อเรื่อง ได้แก่
๑.๑) การประชุม/สัมมนาขนาดใหญ่ ในหัวข้อส าคัญส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
๑.๒) การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาส าคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
๑.๓) การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ
๑.๔) การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
๒. ภาคนิทรรศการ
๒ .๑) นิทรรศการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
๒.๒) นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน ่วยงานในระบบวิจัยทั ่วประเทศ
ร่วมด้วย “นวัตกรรมจากงานสร้างสรรค์” รวมถึง “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่”
๒.๓) นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for
Community)
๒.๔) นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
๓. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018
๔. การจัดกิจกรรม Highlight Stage
๕. กิจกรรมการให้ค าปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
๖. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018 Award)
๗. การจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ๒๕๖๑

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม ผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยเมื่อลงทะเบียน ผ่านระบบแล้ว สามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส าหรับภาคนิทรรศการ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน