อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปี 2561

               เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 5-7 และ วันที่ 13-14 ที่ผ่านมา สถาบันบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเพื่อขอรับทุนวิจัย

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้รับความเมตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นองค์ประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่คณาจารย์ผู้มาร่วมงาน โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ชี้แจงนโยบาย และบรรยายเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัย ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. และ ดร.อำนาจ บัวศิริ ร่วมวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัยให้สมบูรณ์สำหรับเสนอขอทุนวิจัย

                 ซึ่งการจัดโครงการที่ผ่านมา มีคณาจารย์และนักวิจัยจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการในโซนภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ๒๘ ส่วนงาน