กิจกรรมติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ครั้งที่2/2562

กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยเป็นกระบวนการที่จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงนักวิจัยสามารถดำเนินโครงการวิจัยได้เสร็จตามระยะเวลา กิจกรรมติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการวิจัยที่นักวิจัยนำมารายงานผลความก้าวหน้าและร่างสมบูรณ์ จำนวนทั้ง 76 โครงการ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ร่วมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย สถาบันวิจัยขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ