“มจร กับการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ”

               วันนี้ (๗ มี.ค. ๖๒) ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

                จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้คณะทำงานในพื้นที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการในระยะที่ผ่านของกลุ่ม ต่าง ๆ ดังนี้
๑) กลุ่มเน้นสานพลังเครือข่ายพระพุทธศาสนา โดยพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
๒) กลุ่มเน้นสานพลังเครือข่ายชุมชนและเยาวชน โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และการนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ฯ ได้มอบหมายให้ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ชี้แจงกรอบการบริหารโครงการและ งปม.ตามระเบียบของผู้ให้ทุน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายภูเบศ วณิชชานนท์

ในตอนท้าย พระศรีสมโพธิ, ดร. และ อาจารย์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สรุปแนวทางการดำเนินกาารในระยะต่อไปเพื่อขยายผลการทำงานในวงกว้างให้เกิด “สุขภาวะ ที่สะท้อนเป็นรูปธรรมของคุณภาพชีวิต” สู่การร่วมมือกันสร้างระบบสุขภาวะ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนต่อไป