สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุธศาสตร์  อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา (วังน้อย) 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการฝ่ายกิจการทั่วไป

โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็น เลขานุการ
การประชุมดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ และและมีมติเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณออกไป ทั้งนี้ ต้องมีการรายงานผลสรุปสภาพงานวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๒ ด้วย

 

การนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต มอบหมายให้ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร รายงานการจัดงานประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ ๓ (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๑๐) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม มรดกโลก” (NAN : The City of Buddhism Towards Dhamma and World Heritage) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะด้วยการตีพิมพ์ทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มุมมองในประเด็นที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการและนิสิตผ่านบทความเชิงวิชาการและงานวิจัย

ทั้งนี้ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ  ได้แจ้งเรื่อง ผลการตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินการ ของหน่วยรับงบประมาณ ปี งปม. ๖๑ ในระบบ NRMS โครงการและปรับสถานะโครงการให้เรียบร้อย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง