วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) : 37. มุมมองจากผู้รับทุนค

วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) :
มุมมองจากผู้รับทุนคุณภาพสูง
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
https://www.gotoknow.org/posts/666649

วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) : 37. มุมมองจากผู้รับทุนค

วิจัย, นวัตกรรม, การจัดการงานวิจัย, สกว., เมธีวิจัยอาวุโส, ยศ ตีระวัฒนานนท์, อว., วิจัย และนวัตกรรม, สกสว., สอวช., อว….


Source