เปิดที่มา (ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ.2563 -2570 ชี้ทิศทางเตรียมคนไทยศตวรรษที่ 21 ร่างนโยบ…

เปิดที่มา (ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ.2563 -2570 ชี้ทิศทางเตรียมคนไทยศตวรรษที่ 21 🌏👨‍🔬

ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 -2570 ที่เห็นอยู่นี้คือกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีการสอดคล้องและเกิดการบูรณาการเพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ “ เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว”

ที่ผ่านมา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้สามารถขับเคลื่อนได้โดยอาศัยการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ด้านประกอบด้วย
1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

โดยการดำเนินงาน 4 แฟลตฟอร์มนี้ ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ แบ่งเป็นระยะสั้น (1ปี) ระยะกลาง (3ปี) และระยะยาว (7ปี) ซึ่งหากแยกตัวชี้วัดที่สำคัญจะเห็นภาพของรายละเอียดดังนี้

ความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดสำคัญ
– จำนวนผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรและช่างเทคนิคเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC
– สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน STEM
– จำนวนสิทธิบัตรที่มีการใช้งาน Patents in Force
ความสำเร็จด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดสำคัญ
– จำนวน SMEs ที่มีนวัตกรรม
– จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
– จำนวนวิสาหกิจฐานเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
– อันดับความสามารถการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดย IMD
– ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (Gll)

ความสำเร็จด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
– รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน/ปี) จากปัจจุบัน 74,483บาท/ครัวเรือน/ปี

ความสำเร็จด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
– เพิ่ม eco-efficiency จากการลดการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย

ความสำเร็จด้านการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
– การลงทุน R&D ของประเทศ

นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของการดำเนินงานแต่ละแฟลตฟอร์ม พร้อมระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objective and Key Result: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แต่ละแฟตมฟอร์ม

…….ติดตามตอนต่อไป แอดมินจะมานำเสนอข้อมูลรายละเอียดของแต่ละแฟลตฟอร์ม พร้อมเป้าหมายและการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญครับ 🙏😊

ที่มา : (ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation
Source