สุขชีวีวิถีพุทธ: การเข้าถึงความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา

งานวิจัยเรื่อง สุขชีวีวิถีพุทธ: การเข้าถึงความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา ได้เสนอกระบวนการการเข้าถึงความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านโครงการสุขชีวีวิถีพุทธ ด้วยกระบวนการไบโอฟีดแบคการวิเคราะห์ตรวจวัดจากสัญญาณ EEG เพื่อดูสถานะของสมองขณะฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทราบถึงกำลังของความถี่ในแต่ละช่วงของคลื่นสมองและศึกษาความเชื่อมโยงของสมองในแต่ละส่วนขณะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อพิสูจน์ปฏิสัมพันธ์ค่าคลื่นสมองกับผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและระดับความสุข เป็นการพิสูจน์ให้เห็นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

ผลการวิจัยครั้งนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อบริการสังคมให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมนำสติ ณ อโยธาราวิลเลจ จ.อยุธยา ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย. 62 และวันที่ 23-25 ก.ย. 62 ซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้ร่วมโครงการ 35-40 คน

ที่มา: ชุดความรู้สุขชีวีวิถีพุทธ: การเข้าถึงความสุขตามแนวพระพุทธศาสนา พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ.ดร. และคณะ

ภาพประกอบ:  ผศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: http://www.mcuir.com/xmlui/handle/123456789/420