พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่การพัฒนาชุมชน ของเครือข่ายภาครัฐ คณะสงฆ์ และประชาชน ชุมชนตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย ลงพื้นที่การพัฒนาชุมชน ของเครือข่ายภาครัฐ คณะสงฆ์ และประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี

ที่ชุมชนตำบลทัพทัน และตำบลหนองหญ้าปล้อง

ความโดดเด่นของชุมชนทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คือ ความเอาใจใส่จากภาครัฐในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในมิติด้านคุณภาพชีวิตที่ห่างไกลจากอบายมุขด้วยการสร้างเครือข่ายแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬา ด้วยการเพิ่มสนามกีฬาในพื้นที่สาธารณะของชุมชน. ในขณะที่คุณภาพทางจิตใจของชุมชน มีการดำเนินโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมเน้นการส่งเสริมความมีจิตอาสาในชุมชน ส่งผลให้เกิดกลุ่มชาวบ้านนักพัฒนาชุมชนขึ้นมา เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาพัฒนาสังคม กลุ่มอนุรักษ์สิงแวดล้อมที่รวมกลุมกันผลิตปุยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รักษาสภาพดินและนำ้ ในด้านเศรษฐกิจก็พบการส่งเสริมกลุมสัจจะสะสมทรัพย์ และที่โดดเด่นและน่าสนใจมากนั่นก็คือการจัดโครงการตลาด ๕ ตำลึง เป็นแนวคิดในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านรูปแบบตลาดวัฒนธรรม (ย้อนยุค)

ความโดดเด่นของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะว่างเป่ล่าให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ซึงพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆในการพัฒนาชุมชน ซึงคณะสงฆ์อุทัยธานี ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนในมิติทางจิต ปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีผู้มาศึกษาดูงาน เฉลี่ย หนึ่งหมื่นคนต่อปี ทำให้ชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์และงานบริการ(การต้อนรับ) จากคนในชุมชน เป็นช่องทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง