การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII เรื่อง พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Buddhist agriculture: Innovation for sustainable social development) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเลขที่ 469 หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000 รายละเอียด คลิก -> https://sites.google.com/mcu.ac.th/mcunancon

กำหนดการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4