พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผน และส่งเสริมการวิจัย

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท, ดร. นักวิจัย

พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ นักวิจัย

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร. นักวิจัย

พระมหาประจักษ์ กิตฺติเมธี,ดร. นักวิจัย

นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร นักวิจัย

นายถาวร ภูษา นักวิจัย

นายเดชฤทธิ์ โอฐสู นักจัดการงานทั่วไป

นายสุรัตน์ คำโสภา นักจัดการงานทั่วไป

นายวันเฉลิม แสงก๋า นักจัดการงานทั่วไป

ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to