รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรภายในส่วนงาน

๑) รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการ
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ

๒) บุคลากรภายในสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ที่    ชื่อ – ฉายา /นามสกุล ตำแหน่ง ช่องทางติดต่อ
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท
(ปธ.๙,พธ.บ,พธ.ม.)
ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน
และส่งเสริมการวิจัย
โทร 0825623545
อีเมล์:chutipak_1@hotmail.com
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร
(ปธ.๗,พธ.บ,พธ.ม.)
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร โทร 087-094-1030
อีเมล์:chon_naris@hotmail.com
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท
(ป.ธ.๖,  พธ.บ, พธ.ม.)
นักวิจัย โทร 084-942-7218
อีเมล์:sakorn_49@hotmail.com
พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ
(ป.ธ.๙, พธ.บ., พธ.ม.)
นักวิจัย โทร 089-144-1413
อีเมล์:yot_101@hotmail.com
พม.เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร.
(ปธ.๖,รป.บ.,ศษ.ม.พธ.ด)
นักวิจัย โทร 086-105-0229
อีเมล์:pmkrieng@gmail.com
นายบดินทร์ภัทร์ สายบุตร
(ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม.)
นักวิจัย โทร 099-463-5142
อีเมล์:anggor007@hotmail.com
นายเดชฤทธิ์  โอฐสู (วท.บ.) นักจัดการงานทั่วไป โทร 083-541-6487
อีเมล์: dechrit.ots@mcu.ac.th
นายวันเฉลิม แสงก๋า(ค.บ.) นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง โทร  0873601766
อีเมล์: palm.potato@gmail.com

 

ปิดเมนู