สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ดำเนินการโครงการ คลินิควิจัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ดำเนินการโครงการ คลินิควิจัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.เป็นประธาน ในการพิจารณาและให้คำแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (12 ก.ค.2562) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย  พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร พร้อมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ประธานกรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร กรรมการ และพระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้คะแนนการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 ที่คะแนน 3.83 และองค์ประกอบที่ 2 ที่คะแนน 4.33 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.12

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินงานวิจัย (คลินิกตรวจวิจัย)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินงานวิจัย จำนวน 17 โครงการ (คลินิกตรวจวิจัย) นำโดยพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น G ส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

Research Clinic

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ปฏิบัติการวิจัย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดประชุมหารือแนวทางในการปิดโครงการหรือการขยายผลการดำเนินโครงการฯ สำหรับโครงการวิจัยที่ค้างส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556- 2557-2558 จำนวน 78 โครงการ โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยที่ค้างส่งงานวิจัยดังกล่าว และคณาจารย์ เข้าร่วมกว่า 80 รูป/คน

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวว่า “ตามที่มีนักวิจัยได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัย ซึ่งตามสัญญารับทุนระบุว่านักวิจัยจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอนุมัติโครงการ แต่มีนักวิจัยยังไม่สามารถปิดโครงการตามสัญญา เพื่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และผลกระทบต่อนักวิจัยในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ๆ จึงเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางในการปิดโครงการวิจัย พร้อมชี้แจงข้อจำกัดถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปิดโครงการตามระยะเวลา และข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถดำเนินการปิดโครงการได้

การนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือจากหัวหน้าโครงการในการแจ้งความจำนงการขอยุติโครงการ , การรายงานสรุปผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาและขยายเวลาการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ (2561)

ภายหลังจากการประชุมหารือ จะส่งผลให้นักวิจัยสามารถดำเนินการตามสัญญาการขอทุน และสามารถปิดโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จต่อไป

ภาพ /ข่าว : พระมหาชุติภัค อภินนฺโท / สุกิจจ์  บุตรเคน