ทุนวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม​ 2565 (งบประมาณแผ่นดิน​ ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม)​ รับจนถึง​ 30​ มิถุนายน

[ad_1]

ทุนวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม​ 2565 (งบประมาณแผ่นดิน​ ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม)​ รับจนถึง​ 30​ มิถุนายน

[ad_2]

Source

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ทางทีมงานได้จัดตารางเวลา เพื่อเปิดให้คำปรึกษา "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ&…

[ad_1]

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 ทางทีมงานได้จัดตารางเวลา เพื่อเปิดให้คำปรึกษา "การพัฒนาข้อเสนอโครงการ" โดยแบ่งช่วงเวลาในการพูดคุยไว้แต่ละประเด็น ดังนี้
.
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน
– ที่มาและความสำคัญ/ ประเภทยุทธศาสตร์
– วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และตัวชี้วัด/ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย
– ระยะเวลาดำเนินงาน กิจกรรม/ แผนการดำเนินงาน
– งบประมาณ และอื่น ๆ
.
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน
– ถาม-ตอบ (ประเด็นที่ถูกถามบ่อย)
.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดตามที่แจ้งมานี้ สามารถดูช่วงเวลาตามตารางนี้และร่วมเข้ารับฟังการชี้แจงผ่านช่องทาง zoom meeting ตามเวลาที่กำหนดนี้ (รหัสห้องประชุม Meeting ID: 727 821 6338)
.
แล้วพบกันค่ะ


[ad_2]

Source

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัด WORKSHOP งานวิจัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ สำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัด WORKSHOP งานวิจัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ สำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจสอบและแนะนำการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยปีงบ 60-62 ของนักวิจัยที่ลงทะเบียนและส่งเข้ามาเพื่อร่วมประชุมผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ Google Hangouts Meet ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย ในช่วงสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 และ 2 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น. โดยได้รับการตอบรับจากนักวิจัยและประสบผลสำเร็จในการใช้ระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันว…

[ad_1]

มติสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๘๗/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน

​เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

​อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๗, ร.บ. (รัฐศาสตร์), พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๔๑๐๐๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

​ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

​​สั่ง ณ วันที่ ๓๐มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงนามโดย
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


[ad_2]

Source

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) Cross Cutting Technology รอบที่ 2 ปี 2563

การยื่นข้อเสนอโครงการ
1. นักวิจัยไปที่เมนู ทุนวิจัยที่เปิดรับ
2. คลิก ยื่นข้อเสนอ ที่ชื่อทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
3. ในหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ให้เลือก
แพลตฟอร์ม : 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
โปรแกรม : 10. ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
ประเด็นริเริ่มสำคัญ (Flagship) : FS 16: BCG in Action (การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
แผนงานหลัก : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
แผนงานย่อย : แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้า และคลิกส่งข้อเสนอโครงการ
5. สามารถแก้ไขข้อเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ส่ง หรือตรวจสอบสถานะงานข้อเสนอโครงการได้ที่เมนู ข้อเสนอโครงการ

โดยมีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอรอบ2_CrossCuttingT.pdf

ที่มา http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2278