บันทึกการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 64-65 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (3-6 ตุลาคม 2563)

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. https://drive.google.com/file/d/1qDjo0FWkuyADBmm5aFUFgEkjANUppxdn 2. https://drive.google.com/file/d/1qTmbDl1xY5ByqPTX7mQXDG2q6hHJGzuw วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ภาคใต้ https://drive.google.com/file/d/1KC03m6HLIud01D52919uZlAxafab7pT วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคเหนือ https://drive.google.com/file/d/1O1gLxjPwz2pa4UWgYGttmuRns2dRnZQa วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะต่าง ๆ และ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคกลาง 1. https://drive.google.com/file/d/1r9wZr6IBYWx7AQMcI9mSc_mt7qPnkYo5 2. https://drive.google.com/file/d/1KtFALbSum7ZrLg7v4TaCKLDZL6ZqFSC3  

การประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | 14 กันยายน 2563

การประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 14 กันยายน 2563 | 09-00-17.00 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาประเมิน โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. เป็นประธาน พร้อมทั้ง รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และรศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ซึ่งการประเมินงานวิจัยมีทั้งแบบในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

บันทึก! กิจกรรมการประชุมสัมมนา การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนประจำปี 64 (เพิ่มเติม) และ 65″ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) 6 กันยายน 2563 | 09.00 – 11.00 น.พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. บรรยายพิเศษ “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. บรรยายพิเศษ “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ในโครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานวิชาการ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563  หัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย