โครงการอบรม เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 29-30 สิงหาคม 2563

🎯🎯 โครงการอบรม “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 29-30 สิงหาคม 2563 ✔️✔️บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 📣 กด Link เพื่อลงทะเบียน และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ (2 ช่องทาง) แนะนำ👉👉👉 LINE ID: http://line.me/ti/p/%40402woics หรือ Website: http://www.grad.mcu.ac.th/mcutech/clinic 🌈 กำหนดจัดงาน วันที่ 29-30 ส.ค. 2563 เวลา 8.00-17.30 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) ✔️ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ✔️ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความกับการเขียนบทความทางวิชาการ” ✔️ ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการให้ได้มาตรฐานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” ✔️ ดร.กรรณิการ์ ขาวเงิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย แผนบูรณาการ 1 และแผนบูรณาการ 4

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย แผนบูรณาการ 1 : การสังเคราะห์คติธรรมความเชื่อ และวรรณกรรมสู่การสร้างค่านิยมความสุจริตและการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย พร้อมทั้ง แผนบูรณาการ 4 : การพัฒนาเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในล้านนา ในกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินการวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint และคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมติดตามรายงานก้าวหน้าการวิจัย โดยมีโครงการวิจัยที่เข้าร่วมจำนวน ๔ แผนงานวิจัย ในกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินการวิจัยผ่านโปรแกรม PowerPoint และคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ประเด็นที่น่าสนใจในการนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัยในครั้งนี้พบว่า มีบางแผนโครงการวิจัย สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ใช้งานวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนและขยายผลโครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ นักวิจัยและประชาชน กระบวนการดำเนินการวิจัยในลักษณะนี้ นักวิจัยจะทำหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นการทำงานร่วมกับระหว่าง ชุมชน นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนการดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างลงตัว