สำนักงานส่งเสริมความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยอบรม ประชาชน ประจำตำบล อ.ป.ต. นะ อย่าสับสน “ป.ปลา” ไม่ใช่ “บ.ใบไม”้ (เพลง อ.ป.ต. ขอใจ ศิลปิน ครูสลา คุณวุฒิ ผู้แต่ง ช่อฟ้า ใบเตย) ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=R1aUKzbkGiI      คําว่า อ.ป.ต. หรือชื่อเต็มว่า หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล อาจเป็นคําที่หลายท่านไม่ค่อยคุ้นหู เท่าใดนัก      แตกต่างจากคําว่า อบต. หรือ องค์การบริหารส่วนตําบล ที่มักจะติดหูเพราะได้รับการกล่าวถึงจาก ช่องทางต่าง ๆ มากกว่า      อย่างไรก็ตาม หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ไม่ใช่คําใหม่ หากแต่เป็นคําที่เกิดขึ้นมาอย่าง ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518      ในขณะที่ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ดำเนินการโครงการ คลินิควิจัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ดำเนินการโครงการ คลินิควิจัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.เป็นประธาน ในการพิจารณาและให้คำแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (12 ก.ค.2562) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย  พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร พร้อมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ประธานกรรมการ พระมหาประยูร โชติวโร กรรมการ และพระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยได้รับผลประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้คะแนนการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 ที่คะแนน 3.83 และองค์ประกอบที่ 2 ที่คะแนน 4.33 และได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.12

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินงานวิจัย (คลินิกตรวจวิจัย)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินงานวิจัย จำนวน 17 โครงการ (คลินิกตรวจวิจัย) นำโดยพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น G ส่วนงานวางแผน และส่งเสริมการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร