ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี๒๕๖๔-๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ วัดใหญ่อินทาราม(พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยจาก จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และตราด เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ รูป/คน
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในครั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้นำเสนอกรอบการวิจัยของประเทศ พร้อมทั้งชี้แจงกรอบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย มจร. ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นใจที่จะได้รับทุนวิจัยให้มากขึ้น
ในภาพรวมของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการประชุมครั้งนี้ พบว่าความโดดเด่นของโครงการวิจัยในพื้นที่มีความน่าสนใจตามบริบทของแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดระยองซึ่งอยู่ในพื้นที่ ติดชายทะเล และเป็นย่านเศรษฐกิจ EEC ประเด็นการวิจัยจึงมุ่งศึกษาในมิติทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ในขณะที่จังหวัดจันทบุรี พบปัญหาความผันผวนทางด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำตามไปด้วย ดังนั้นนักวิจัยในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี จึงสนใจประเด็นการวิจัยด้านการเกษตรในมิติของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์ต่อว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้จึงชวนให้นำมาเป็นประเด็นคิดต่อที่จะพัฒนาเป็นโครงการวิจัยให้มีความน่าสนใจอย่างไร นอกจากนั้นยังมีประเด็นของการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเสื่อจันทบูรณ์ เพื่อลดระดับความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งนักวิจัยนั้นมีความคุ้นเคยกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และมีพื้นที่ชุมชนที่คุ้นเคย ถือเป็นการเตรียมต้นน้ำทางการวิจัยไว้ดีในเบื้องต้น นอกจากนั้นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ยังแนะนำกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุช่วงระยะเวลาที่นักวิจัยต้องนำประเด็นการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ต่อไป
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA