การประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ | 14 กันยายน 2563

การประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 14 กันยายน 2563 | 09-00-17.00 ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาประเมิน โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. เป็นประธาน พร้อมทั้ง รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และรศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

ซึ่งการประเมินงานวิจัยมีทั้งแบบในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ Google Meet