ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย

งานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย” โดย นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม และคณะ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ได้นำไปใช้ในการบรรยายการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ด้านนโยบายในระดับประเทศได้นำไปใช้เกี่ยวกับการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ด้านสาธารณะ ได้นำไปใช้สร้างสื่อสังคมสีขาวในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนา คลื่นความถี่ ๙๙.๗๕ เมกะเฮิร์ทซ์ (MHz) ชื่อรายการ “ชาวพุทธสัมพันธ์”

ภาพประกอบ นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม

 

Loading

Scroll to Top