ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

วันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ในเขตพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล องค์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งคณะสงฆ์จากจังหวัดต่างๆ และคณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในครั้งนี้

สำหรับพื้นที่ลงตรวจเยี่ยมประกอบด้วย (๑) บ้านนาสองห้อง วัดสว่างชมพู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (๒) หมู่บ้านโคกสูง วัดศรีสะอาด ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (๓) หมู่บ้านหนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  (๔) บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ฯลฯถวายการต้อนรับ

นอกจากนี้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมลงตรวจเยี่ยมโครงการ ณ หมู่บ้านหนองสังข์ และได้กล่าวชื่นชมคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมกล่าวย้ำว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเชื่อมั่นว่าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ จะสามารถต่อยอดพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สร้างความสงบสุขอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ลดความขัดแย้งของสังคม หากทุกคนยึดมั่นในศีลในธรรม พร้อมหวังให้หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ขยายครอบคลุมไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Loading

Scroll to Top