การวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 64-65 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 64-65 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2563
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 4 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30-11.30 น. วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ภาคใต้

วันที่ 5 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคเหนือ

วันที่ 6 ตุลาคม 2563
คณะต่าง ๆ และ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคกลาง

ขอให้นักวิจัยที่นำเสนอโครงการวิจัย ปี 64 (เพิ่มเติม) -65 เข้ารับฟัง
ตามเวลาดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
https://meet.google.com/tvp-jbgc-cif