บันทึกการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 64-65 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (3-6 ตุลาคม 2563)


วันที่ 3 ตุลาคม 2563

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. https://drive.google.com/file/d/1qDjo0FWkuyADBmm5aFUFgEkjANUppxdn

2. https://drive.google.com/file/d/1qTmbDl1xY5ByqPTX7mQXDG2q6hHJGzuw

วันที่ 4 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30-11.30 น. วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ภาคใต้

https://drive.google.com/file/d/1KC03m6HLIud01D52919uZlAxafab7pT

วันที่ 5 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคเหนือ

https://drive.google.com/file/d/1O1gLxjPwz2pa4UWgYGttmuRns2dRnZQa

วันที่ 6 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะต่าง ๆ และ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคกลาง

1. https://drive.google.com/file/d/1r9wZr6IBYWx7AQMcI9mSc_mt7qPnkYo5

2. https://drive.google.com/file/d/1KtFALbSum7ZrLg7v4TaCKLDZL6ZqFSC3