การตรวจโครงการวิจัย (กลุ่ม Covid-19) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การตรวจโครงการวิจัย (กลุ่ม Covid-19)
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet www.meet.google.com/tvp-jbgc-cif
(รหัสห้อง : tvp-jbgc-cif)