การประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30-18.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา