สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน และมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการ