กำหนดการการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

กำหนดการการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วันเวลาทำสัญญา ดังนี้
1. นักวิจัยในส่วนกลาง คณะ วันที่ 2 พฤศจิกายน 63
2.วันที่ 3 พฤศจิกายน 63 นักวิจัยส่วนภูมิภาค
3.วันที่ 4 เผื่อบางท่านแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเติม

 

เอกสารประกอบดังนี้
1.โครงร่างวิจัย 3 บท จำนวน 2 ชุด ทั้งแผนและโครงการย่อย หากผ่านการแก้ไขแล้ว จึงจะส่ง 5 ชุด (ไว้ทำสัญญา 2 ชุด ส่ง สกสว. 2 ชุด และเก็บไว้ 1 ชุด)
2. บัตรประชาชน/บัตรบุคลากรมหาวิทยาลัย /ที่แสดงการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
3. หนังสือขอเปิดธนาคาร ที่สถาบันวิจัย จะออกให้ตามรหัส ที่กำหนดไว้ (นักวิจัยเตรียมชื่อธนาคารกรุงไทย ระบุสาขาที่จะเปิด พร้อมรายชื่อผู้ลงนาม 3 คน โดยกำหนดลงนามเบิก 2 ใน 3 คน)
4. สัญญาวิจัย ที่สถาบันวิจัยจะออกให้ พร้อมเอกสารข้อตกลงที่จะลงนาม
5. เอกสารอื่น เช่น ผลผลิตของการวิจัยที่จะเกิดขึ้น รายงาน 10 เล่ม วีดิทัศน์ บทความ เป็นต้น