นักวิจัยเข้าร่วมการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

นักวิจัยเข้าร่วมการจัดทำสัญญาวิจัยปีงบประมาณ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งมีการรับฟังบรรยายพิเศษก่อนการทำสัญญาวิจัย โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และมีรศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำแนะนำการปรับปรุงโครงร่างวิจัย 3 บทเพื่อประกอบการจัดทำสัญญางานวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป